YEDİ sayısı üzerine 

Yedi sayısı, birçok inançta kutsaldır. Yedi sayısı, eski Sümer, Mısır, İran, Akad, Hitit ve Yunan uygarlıklarında da önemli bir yer tutmuştur. (İsmet Zeki EYUBOĞLU; Anadolu İnançları; Geçit Kit.1987)

Sayıların kutsallığı “insan ile insan” ve “insan ile doğa” arasındaki ilişkilerden kaynaklanmaktadır.

(…) İnsanoğlu var olduğundan bu yana gökyüzünü hep hayretle, şaşkınlıkla, sevgiyle ve korkuyla izlemiştir. Gökyüzündeki hareketler insanoğlunu hayran bırakmış ve cezbetmiştir. Süreç içinde gökyüzünü, yeryüzündeki olayları etkileyen bir güç olarak görmüştür. Çıplak gözle baktığında Güneş, Ay ve beş gezegeni fark etmiş ve zamanla bu yedi gök cisminin dünyada varlaşan tüm olayları ve olguları belirlediğine dönük bir inanç oluşmuştur. Bu anlayış süreç içinde yedi sayısına “kutsallık” yüklemiştir.” (Süleyman Zaman)

Yedi gök: Zühal (satürn), Müşteri (jüpiter), Merih (mars), Zühre (venüs), Utarit (merkür), Ay, Güneş.

Yedi kat yer: Yeryüzü, Litosfer, Hidrosfer, Manto, Magma, Kayaçlar ve çekirdek.

Yedi doğuş: Alevi teolojisi, varoluşu yedi doğuş olarak açıklar: Buna göre, en başta tek bir noktada her şey bir bütündü. Bu tek nokta patlayarak açığa çıktı ve bu açığa çıkışla Samanyolu oluştu. Bunu ozanlarımız “katreden, ummana dönüş” olarak dile getirmişlerdir. Daha sonra sırasıyla, güneş ve güneş sistemi (gezegenler), güneş sistemi içinde bulunan dünyamız, sonra mâdenler, sonra bitkiler, sonra hayvanlar ve en son da insan meydana gelmiştir.

Yani; Samanyolu, güneş, gezegenler, dünya, bitkiler, hayvanlar ve insan.

Yedi Nefis:

1) Nefs-i Cemâdi (maddenin ruhu)
2) Nefs-i Nebâti (bitkilerin ruhu)
3) Nefs-i Hayvan (Hayvanların ruhu)
4) Nefs-i insani (insanların ruhu)
5) Nefs-i Nâtıka (bilinçli insan ruhu)
6) Nefs-i Kutsiye (kutsal ruhu, ermişlerin ruhu)
7) Nefs-i kül (tüm evrenin ruhu)

Yedi aşama:

Alevilikte, insanların bulundukları farklı aşamaları belirler. İnsanlar bilinç düzeylerine göre yedi aşamadan birinde bulunurlar. Buna göre:

1) Nefs-i Emmare (Kötülüklerin, kinlerin yaşandığı, görüldüğü ve eğitimsiz İnsanların bulunduğu aşama)
2) Nefs-i Levvame (Eğitimi en düşük seviyede olan insanların bulunduğu aşama)
3) Nefs-i Mülhime (Eğitilmiş ama olgunlaşmamış insanların, bulunduğu aşama)
4) Nefs-i doygun (Eğitilmiş, iyiliğe ve doğruluğa yönelen insanların bulunduğu aşama)
5) Nefs-i razı (her şeyi olgunlukla karşılayan insanların bulunduğu aşama)
6) Nefs-i Merziye (Tanrı sevgisini kazanmış insanların bulunduğu aşama)
7) Nefs-i olgun (Bütünüyle olgunlaşmış, arınmış ve temiz nefisleri kazanmış olan insanların aşaması)

Yedi gün

Yedi nota (Do-re-mi-fa-sol-la-si)

Yedi evrimsel oluşum: İlkel tek hücreli canlıdan evrilerek insana ulaşan gelişmeyi, evrimleşmeyi içeriyor. Bu evrimsel oluşum:

1 – Tek hücreli canlı,
2 – bitkiler,
3 – sürüngenler,
4 – kuşlar,
5 – memeliler,
6 – primatlar (Maymunlar), ve
7 – insan olarak beliriyor.

Ezoterik (gizli bilimlerde) görüşlerde simgesel olarak insan bedeninin göbekten yukarısı yedi kat göğü ve göbekten aşağısıysa yedi kat yeri simgeler. Bu anlamda insanda:

► Yedi kat gök (İnsan kafasında bulunan yedi delik): İki göz, iki kulak, iki burun ve bir ağız.

► Yedi kat yer (İnsan da boğazdan aşağıda bulunan yedi delik): İki meme, yemek borusu, soluk borusu, göbek, makat (anüs), idrar borusu.

(…)

On ikinci gezegen olarak kabul gören Marduk Gezegeni, yörüngesini 3661 yılda döner. Maya uygarlığına göre dünyada çağlar 25,627 yılda bir değişime uğrar. 3661 yıl 25,627 yılın yedide biridir.

► Plüton gezegeninden geriye doğru sırasıyla gelindiğinde dünyamız yedinci gezegendir.

Zigguratlar (tapınaklar) yedi kattan oluşmuştur. Her kat bir gezegeni simgeler ve her katın rengi farklıdır.

► Gökkuşağında görülen yedi renk; kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor.

7 çakra: kök çakra (rengi: kırmızı), Göbek altı (turuncu), Solar-Plexus (sarı), Kalp Çakra (yeşil), Boğaz Çakras (mavi), Üçüncü Göz (indigo, lacivert), Taç Çakra (mor)

 Ezoterizmde “7; Kutsal üçlü “triad” ile düzeni oluşturan ‘tetrad’ın birleşmesinden oluşmuştur. Tekâmül yasasının sembolüdür. Evrende pek çok şey yedi üzerine kurulmuştur. Sesin yedi ana notası, ışığın yedi ana rengi, insandaki yedi ana çakra gibi…

Alevîlikte Yediler; dünya’ya ait olan dört (Anasır-ı erba) ile insana (Hakk-Naci-Naciye) ait olan üçten meydana gelmektedir:

Ezoterizmde “4;”Tetrad” olarak adlandırılır. Kâinatı kaostan düzene geçiren dört temel gücün ifadesidir. Bunlar Ateş, Su, Toprak ve Havadır. Dört sayısı genellikle dünya ve fiziksel gerçekle ilgili sayıdır ve düzeni tanımlar.

Alevilikte; Dörtler “Anasır-ı erbaa”: Toprak (hak), Hava (Bad), Su (Ab), Ateş (Nar). Zaten – dört kapı kırk makamın– batınî isimleri de budur; Şeriat (hava, bad), Tarikat (ateş, nar), Marifet (su, ab), Hakikat (toprak, hak)

Anasırdan bir libasa büründüm
Nar’ü, hak’ü, bad’ü, ab’dan göründüm

Ezoterizmde “3; Triad olarak adlandırılır. Monad ile diyad’ın birleşmesinden oluşur. Yani erkek ile dişi enerjinin birleşiminden oluşan eser, çocuğu anlatır. Varoluşun temelinde birin üçe, üçün bire yansıması yatmaktadır.

Ezoterizmde “2“, diyad: Matematikteki (+) işareti ile temsil edilen 2 rakamı, var olan her şeyin iki yönünü temsil eder. Yukarıdan aşağıya doğru inen dikey çizgi (ı) etken olan eril enerjiyi, tam ortadan ve yatay olarak geçen çizgi () ise onu destekleyen ya da nötralize ederek hareket enerjisine dönüşmesini sağlayan dişi enerjiyi anlatmak için kullanılır. Bir başka deyişle dikey çizgi aktif enerjiyi, yatay çizgi ise pasif enerjiyi anlatır. Bu haliyle 2 rakamını temsil eden + işareti yeryüzünde var olan düalitenin (ikilik) temsilcisi olarak kullanılır.

Düalite (ikilik); ruh-madde, bilinçli-bilinçsiz, tesir eden-tesir edilen, şekil veren-şekil alan, aktiflik-pasiflik, Gök-Yer, ışık-karanlık, iyi-kötü, pozitif güçler-negatif güçler, soğuk-sıcak, eril-dişil, doğum-ölüm, yükseliş-iniş, mikrokozmos-makrokozmos vb. gibi bir tür karşıtlık ve birbirini bütünleyicilik gösteren iki şeyi, iki gücü, iki varlığı, iki unsuru ifade etmede kullanılır

Ezoterizmde “1“, Monad: Tekliği ifade eder, yani tek olan herşeyi (nokta). Bu rakam, orijinal (ilk kopya) olanın kaynağını, var olan her şeyin temel ilkesini temsil eder. Var olan her şey O’ndan olmuştur ve yine O’na dönecektir. Bu açıdan bakıldığında, 1 rakamı Tanrısal Enerjiyi temsil eder.

Bâ-i bismillah‘tan dersimiz aldık

B’nin altındaki noktanın sırrı “ب” : “Tevrat, İncil ve Zebur’da ne varsa Kur’an’da var. Kur’an’da olan, ilk sure, Fâtiha’da. Fâtiha’da olan, ilk âyet Besmele’de. Besmele’de olan, ilk harfi ‘b‘de, ‘b‘de olan, altındaki noktada var. İşte ‘b‘nin altındaki nokta benim.” (Bu Söz Ali‘ye atfedilir)

Nokta, mutlak varlığın zatını bilmesidir. Kalem kâğıda konunca, önce bir nokta meydana gelir. Çekilince harfler yazılır. Harfler, noktanın yayılmasından meydana gelmektedir. Bütün varlıklar da mutlak varlığın zuhurudur.(Vahdeti Mevcut)

– Şahin Kaya –